Общи условия

на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД за извършване на анализ за недостиг или излишък на минерали/микроелементи и наличие на тежки метали (mineral test)

С настоящите общи условия се уреждат условията, при които клиентите възлагат извършването на анализ за недостиг или излишък в човешкия организъм на минерали/микроелементи и наличие на тежки метали, включително в почва и домашен прах (наричан за краткост „mineral test“), а „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД ще изпълни заявената от клиента услуга.

С приемането на настоящите общи условия на интернет страницата https://mineraltest.bg/ и попълване на формата на заявката за извършване на mineral test, съответно с осъществяване на плащане за извършване на съответния mineral test, между „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД и клиента възникват договори отношения, при посочените по-долу общи условия. Информацията се въвежда на български език, като данните се въвеждат на кирилица. Отделен писмен договор за всяка заявка няма да бъде съхраняван от страна на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД. По време на процеса на заявка на mineral test клиентът трябва да приеме следните общи условия във версията, валидна към момента на заявяването на услугата, представляващи договор между страните. Правила и условия различни от съдържащите се по-долу, са приложими единствено по изключение и влизат в сила само след изричното писмено съгласие на клиента и на законния представител на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД.

Неразделна част към настоящите общи условия е политиката за защита на личните данни за клиенти физически лица, приета от „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД, която е достъпна на интернет страницата на дружеството https://mineraltest.bg. С политиката за защита на личните данни можете да се запознаете и тук.

  1. I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Търговецът, с който сключвате договора съгласно настоящите общи условия е: „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД, ЕИК 203932257, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Проф. Кирил Попов” 3В, ет.3, ап.9; адрес за кореспонденция: СПИДИ София – Симеоновско шосе, с адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №66 – за „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД, тел. +359 884 779726 – до поискване; банкова сметка: IBAN BG42STSA93000026772401, „Банка ДСК“ ЕАД, BIC: STSABGSF; електронен адрес: info@mineraltest.bg.

Клиенти по настоящите общи условия, които имат право да заявят съответния mineral test, могат да бъдат пълнолетни физически лица, имащи адрес в България, на който адрес „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД след извършване на заявка ще изпрати необходимите указания за вземане на съответната проба и принадлежности за връщането й.

Клиенти могат да бъдат и български юридически лица, като за заявка от юридическо лице има съответната опция в раздела за извършване на заявка на mineral test.

Цялата комуникация във връзка с прилагане на настоящите общи условия, извършване на заявка от клиента и нейното изпълнение от „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД се извършва на български език.

На интернет страницата на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД https://mineraltest.bg клиентът може да се запознае с пълния набор на предоставяните от дружеството услуги – скрининг на посочените минерали, уточнени в съответните раздели за всеки един вид mineral test, при посочените цени.

II.ЗАЯВКА НА MINERAL TEST

Заявката на mineral test се извършва на интернет страницата на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД https://mineraltest.bg, като клиентът следва указанията и попълва необходимите реквизити за извършване на заявката, след което заплаща стойността (цената) на заявения mineral test. С постъпването на пълната стойност на заявената услуга в банковата сметка на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД се приема, че заявката е завършена от страна на клиента.

Не е допустимо клиентът да посочва във формата като адрес „До поискване“ или до „Пощенска кутия“.

За верността и целостта на предоставените от клиента данни, отговорността е изцяло на клиента. В тази връзка клиентът трябва да гарантира, че електронният адрес предоставен от него за обработка на заявката е правилен, така че имейлите изпратени от „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД да могат да бъдат получени от клиента на този електронен адрес. Когато използва СПАМ филтри клиентът трябва да проверява и в раздела СПАМ на електронната си пощенска кутия, за получени съобщения. „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД не носи отговорност ако клиентът не изпълни горните условия, които са задължение на самия клиент. При евентуални грешки от страна на клиента във въведената от него информация, същите могат да бъдат поправени, като същият изпрати електронно съобщение за поправката на електронен адрес: info@mineraltest.bg.

При приемане на плащането клиентът ще получи автоматично генерирано съобщение на посочения електронен адрес за постъпване на заявката и за извършване на плащането. Това не означава, че заявката е приета, а единствено, че е постъпила при „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД. Приемането на заявката се извършва след обработването на данните и преценка при преглед от външна страна за тяхната цялост и вероятна валидност. В случай на преценка за невалидност или нецялост на подадените от клиента данни, „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД ще изпрати на електронния адрес на клиента съобщение относно това в какво се изразява нецелостта или евентуалната невалидност на подадените данни, както и срок за тяхното отстраняване. В случай че клиентът не отстрани в дадения срок констатираните неточности, „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД ще върне получената от клиента сума по сметката/картата от която е заплатена цената, след приспадане на събраните банкови такси и на евентуалните такси, които се дължат за връщане на сумата според избрания от клиента метод на плащане.

След извършване от клиента на редовна заявка, „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД най-късно в срок от 5 работни дни ще изпрати на посочения от клиента адрес по куриер писмо с указание за вземане на необходимия пробен материал според заявения mineral test, ID номер и празен плик с марка, в който клиентът трябва да постави материала. При вземане на пробния материал е необходимо клиентът да спазва строго указанията за вземане на същия, което ще допринесе за максимална вярност на получения краен резултат от скрининга.

В случай на очевидно нарушаване на целостта на опаковката на пакета или друго увреждане при транспортирането, клиентът се задължава веднага да направи рекламация за това на куриера, както и веднага да съобщи за това на електронния адрес на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД, както и да върне по куриера опаковката със съответното увреждане. Това ще ни улесни за търсене на отговорност от куриера. В такъв случай „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД ще изпрати на клиента нов пакет с указания, ID номер и плик.

Клиентът се задължава да вземе съответния материал за проба, което може да стане лесно в домашни условия. Също така клиентът се задължава да вземе пробите в съответствие с получените инструкции, след което да постави пробния материал в празния плик и да го изпрати на адрес: СПИДИ София – Симеоновско шосе, с адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №66 – за „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД, тел. +359 884 779726 – до поискване.

„ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД си запазва правото да се откаже от договора, ако куриерът не успее да достави тестовия комплект, въпреки извършването от него на два опита за доставка. При такъв отказ извършените плащания ще бъдат възстановени на клиента по сметката/картата от която са извършени плащанията, след приспадане на стойността на вече извършената куриерска услуга в размер на 10,00 лв.- (десет лева), както и на събраните банкови такси и на евентуалните такси, които се дължат за връщане на сумата според избрания от клиента метод на плащане.

„ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД има право да се откаже от договора и без да посочва причини за това, при наличие на обосновано подозрение, че клиентът извършва заявката със спекулативна цел или при други случаи на подозрение за осъществяване на недобросъвестни търговски практики. В такъв случай на клиента ще бъдат възстановени извършените плащания по сметката/картата от която са извършени плащанията, след приспадане на събраните банкови такси и на евентуалните такси, които се дължат за връщане на сумата според избрания от клиента метод на плащане.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЯВКАТА НА MINERAL TEST И СРОК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СКРИНИНГА

След получаване на материала за проба, „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД ще изпрати същия за извършване на скрининг в лаборатория в Германия. Веднага след извършване на скрининга и получаване на резултатите от същия, от лабораторията в Германия ще ни изпратят по електронна поща получения резултат, а „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД ще го изпрати на клиента също по електронната поща на посочения от него електронен адрес.

Точността на извършения скрининг зависи от предоставения материал за обработка. Ето защо клиентът се задължава да спазва стриктно изпратените му указания за вземане на необходимия пробен материал.

„ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД има гаранцията на лабораторията в Германия, че оставащият материал от пробата се унищожава след анализа.

„ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД не носи отговорност за получените резултати вследствие на скрининга на предоставения от клиента пробен материал. Скринингът на материала се извършва в Германия с изключително прецизна рентгенова и друга съпътстваща техника, от квалифицирани лекари и специалисти с дълъг стаж и опит в тази област.

Получените от клиента резултати не представляват диагноза, а са резултати от скрининга на предоставения от клиента материал за проба, които резултати са основание за предприемането на необходимите действия и назначаването на съответния режим, който е необходим на клиента. Информацията, предоставена на интернет страницата на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД, не замества професионални съвети или лечение от лекар или друг специалист. В никакъв случай клиентът не трябва да предприема, да променя или да преустановява самостоятелно лечение или хранителен режим, както и в никакъв случай не трябва клиентът да използва информацията в интернет страницата на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД и получените резултати от mineral test за самодиагностика, самолечение или самоназначаване на хранителен режим.

След получаването на резултата, препоръчваме на клиентите да обсъдят резултатите от скрининга с лекар-специалист или друг специалист, който да може да разтълкува получения резултат и при необходимост да назначи лечение или друг подходящ режим. В интернет страницата на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД сме посочили за улеснение на клиентите примерен списък от специалисти, към които могат да се насочат, като този списък в никакъв случай не ограничава клиентите в техния избор на специалист, компетентен да им даде нужните препоръки във връзка с получените резултати от скрининга.

„ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД ще бъде благодарно на своите клиенти, които са доволни от услугите на лекари и други специалисти към които те са се обърнали след получаването на резултатите от mineral test и които са им помогнали, да споделят опита си с нас и да посочат имената и данни за връзка с тези специалисти, като ние ще направим необходимото за включването им в списъка на специалистите на нашата интернет страница при желание и от тяхна страна, за да могат и други клиенти да се възползват от техните услуги.

„ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД в никакъв случай не носи отговорност за евентуално причинени на клиента вреди от назначено му от специалист  лечение или хранителен режим вследствие на резултатите от mineral test, както и при самодиагностика, самолечение или самоназначаване на хранителен режим от страна на клиента.

Срокът, в който ние ще ви изпратим резултата от скрининга, е пряко обвързан от действия на трети лица и не зависи изцяло от „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД. Такива действия на трети лица са срокът на доставката от международната куриерска фирма на материала за проба от България до Германия и необходимото технологично време на германската лаборатория за извършване на скрининга, което е пряко обвързано и с евентуалната натовареност на тази лаборатория.

Желанието на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД е да обслужи възможно най-бързо и качествено своите клиенти, но поради тези обстоятелства е възможно забавяне на предоставяне на резултата от скрининга.

Нормалният срок, който „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД поставя за предоставяне на резултата от скрининга на клиента е до 15 работни дни, считано от датата на получаване на материала за проба от нас. Този срок може да бъде продължен поради непредвидени и независещи от „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД обстоятелства, например забавяна на доставката от България до Германия или други непредвидени обстоятелства, стоящи извън контрола на дружеството.

Допускаме, че в изключителни случаи, по независещи от „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД причини (например неполучаване на пратката в германската лаборатория и др. подобни), е възможно да се наложи от клиенти да се взема нов материал за проба. В такива извънредни ситуации, които ние предвиждаме като възможно, но много рядко изключение, допълнителните куриерски разходи за вземането на новия пробен материал, са за сметка на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД.

  1. ПЛАЩАНЕ

Плащанията от клиента се извършват, като се използват опциите, предлагани в процеса на заявката.

Клиентът може да извърши плащане на заявения от него mineral test по един от следните начини:

– чрез дебитна или кредитна банкова карта, като видът на приеманите банкови карти е указан във формата за извършване на заявка на mineral test; („ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД не съхранява данни от банковите карти);

– чрез превод на сумата по банкова сметка: IBAN BG42STSA93000026772401, „Банка ДСК“ ЕАД, BIC: STSABGSF.

Според избрания от клиента метод на плащане е възможно да му бъдат начислени допълнителни такси. Тези евентуални такси не са включени в посочената цена за съответния mineral test и са за сметка на клиента. „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД трябва да получи пълната цена, посочена в интернет страницата за заявения от клиента mineral test, за да обработи заявката и да изпрати на клиента тестовия пакет.

  1. ЦЕНА

Всички цени по заявката на mineral test, са в български лева.

Посочената на интернет страницата цена за съответния mineral test е крайна цена, която клиентът трябва да заплати, а „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД да получи. В тази цена е включена както цената на съответната услуга, така и цената, която „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД заплаща на лабораторията в Германия, където се извършва скрининга на изпратения ни от клиента материал за тестване, а също и стойността на куриерските услуги.

За заплатената стойност на клиент юридическо лице се издава фактура, а при заявено желание се издава фактура и на клиент физическо лице, за което физическото лице трябва да посочи допълнително и своя единен граждански номер като задължителен реквизит при издаване на фактури съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството. При издаване на фактура, „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД изпраща същата на посочения в заявката на клиента негов електронен адрес.

Всички цени, посочени в интернет страницата на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД, са валидни към момента на извършване на заявката. С евентуалната промяна и актуализиране на цените в интернет страницата, всички предишни цени се отменят. За заявените до момента на промяната mineral test важи цената, валидна към момента на плащането на заявката.

  1. ОТТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВКАТА

Клиентът може да оттегли извършена заявка до момента на изпращане от „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД на предоставения от клиента пробен материал в Германия за извършване на скрининг. На интернет страницата на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД https://mineraltest.bg е налице форма за оттегляне на вече извършена заявка, която в такива случаи клиентът е длъжен да попълни и изпрати по указания във формата начин. Формата за оттегляне на заявка клиентът може да попълни и тук.

В случай на своевременно и редовно направено оттегляне на вече извършена заявка, „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД връща на клиента заплатената от него сума по сметката/картата, от която същата е заплатена, след приспадане на стойността на извършената вече куриерска услуга в размер на 10,00 лв. (десет лева), както и на събраните банкови такси и на евентуалните такси, които се дължат за връщане на сумата според избрания от клиента метод на плащане.

В случай на оттегляне на заявка по която е издадена фактура, „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД издава на клиента кредитно известие за сумата, подлежаща на възстановяване.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Евентуални допълнителни услуги и специални изисквания на клиентите, които не могат да бъдат заявени директно чрез интернет страницата на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД, се договарят допълнително между дружеството и клиента, като за това се подписва допълнително споразумение и се заплаща отделно.

Настоящите общи условия съдържат и етичните правила, към които „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД се придържа.

Формата, в която са публикувани настоящите общи условия, представляващи и договор между клиента и „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД, позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Евентуално констатирана нищожност на част разпоредбите на настоящите общи условия не води автоматично до нищожност на пълния тест на общите условия или на създадените между „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД и клиента договори отношения.

Спорове между „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД и клиент се уреждат по доброволен път, а при непостигане на съгласие – по съдебен ред от компетентния съд в Р. България.

При спорове са приложими разпоредбите на настоящите общи условия и българското законодателство, относимо към уредените по-горе отношения.

Настоящите „Общи условия на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД за извършване на анализ за недостиг или излишък на минерали/микроелементи и наличие на тежки метали (mineral test)“ са приети с Решение на управителя на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД от 22.04.2020 год.