Политика за поверителност

С настоящата „Политика за защита на личните данни“ на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД се определя политиката за защита на личните данни на физически лица при осъществяване на заявка извършването на анализи за недостиг или излишък в човешкия организъм на минерали/микроелементи и наличие на тежки метали, включително в почва и домашен прах (наричан за краткост „mineral test“), описани в собствената на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД интернет страница https://mineraltest.bg.

Целта на настоящата политика е по лесен и достъпен начин на субектите на данни да бъде предоставена цялата информация, свързана с обработването на личните им данни, като се гарантира тяхното спокойствие, че личните им данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субектите на данни и при спазване на техните права. Прилагат се също принципите на свеждане до минимум на обработваните лични данни, времево ограничаване на обработването и съхраняването на предоставените лични данни, както и точност и актуалност при предоставяне от Вас на личните Ви данни.

Обработването на лични данни на физически лица от „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД се осъществява при строго спазване на правилата и изискванията, уредени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), известен в публичното пространство и с английското си съкращение GDPR, наричан по-нататък “Регламент (ЕС) 2016/679”, Закона за защита на личните данни, подзаконовите нормативни актове, уреждащи защитата на личните данни и настоящата „Политика за защита на личните данни“.

Използваните в настоящата политика специфични термини са дефинирани в чл.4 от Регламент (ЕС) 2016/679, не се различават от тях и използването им в текста се осъществява според съдържанието, придадено им от тези дефиниции.

Администратор на личните Ви данни е „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД, ЕИК 203932257, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, ул. „Проф. Кирил Попов” 3В, ет.3, ап.9; адрес за кореспонденция: СПИДИ София – Симеоновско шосе, с адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №66 – за „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД, тел. +359 884 779726 – до поискване; банкова сметка: IBAN BG42STSA93000026772401, „Банка ДСК“ ЕАД, BIC: STSABGSF; електронен адрес: info@mineraltest.bg.

С оглед свеждане на данните до минимум, администраторът обработва следните лични данни на физическите лица, негови клиенти, извършили заявка на „mineral test“:

– имена на клиента – субект на лични данни.

Обработват се и следните данни за субекта на лични данни:

– посочен от клиента адрес за получаване на пощенската пратка,

– посочен от клиента електронен адрес и

– посочен от клиента телефонен номер.

Не е необходимо предоставянето на единен граждански номер, номер и дата на издаване на документ за самоличност или каквито и да било други лични данни на субекта на данните, с които да може да се извършва неговата идентификация, като администраторът не обработва такива лични данни.

Единствено при заявено желание да бъде издадена фактура на субекта на данни – физическо лице, клиентът физическо лице трябва да посочи допълнително и своя единен граждански номер като задължителен реквизит при издаване на фактури съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството. Само в този случай администраторът обработва и ЕГН.

„ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД не събира и не обработва лични данни, които не са ни предоставени от субекта на данни, извършил заявката на mineral test.

„ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД не съхранява данни от банковите карти, въведени от клиента.

За достоверността на предоставените от Вас лични данни администраторът не носи отговорност. Отговорността за достоверността на предоставените лични данни е изцяло на лицето, което ги е предоставило. Обръщаме Ви внимание, че малолетни и непълнолетни лица не могат да изпращат информация, съответно не могат заявяват mineral test или да предоставят своите лични данни.

С попълване на формата на заявката за извършване на mineral test, Вие давате съгласие по смисъла на чл.7, §1 от Регламент (ЕС) 2016/679 посочените от Вас лични данни да бъдат обработвани от администратора, като между „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание ние обработваме посочените от Вас лични данни.

„ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД полага усилия за поддържането на физически, електронни и процедурни гаранции за защита на предоставените за обработване лични данни. Длъжни сме да Ви предупредим обаче, че въпреки полаганите от нас усилия съществуват определени рискове при предоставянето на лични данни. До момента няма система или технология която да е напълно безопасна и защитена от неоторизиран достъп – „хакери“. Ние сме положили максимални усилия и сме приложили необходимите мерки за предотвратяване и минимизиране на рисковете от неоторизиран достъп до личните Ви данни.

Като администратор, след преценка на рисковете за правата и свободите на физическите лица, чиито данни обработваме, сме въвели всички подходящи технически и организационни мерки, които да гарантират защита на личните данни от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до прехвърлени, съхранявани или обработени по друг начин лични данни.

По отношение на използваните от администратора бисквитки при посещение на интернет страницата, молим да се запознаете с Политиката за бисквитките, която е неразделна част от настоящото уведомление и се намира на интернет страницата на администратора. С нея може да се запознаете и тук.

 Ние обработваме Вашите лични данни с цел предоставяне на заявената от Вас услуга. Посочените по-горе обработвани от нас лични данни са ни необходими за осъществяване на комуникация с Вас като наши клиенти, за изпълнение на заявките Ви, както и за връщане на отговори на зададени от Вас въпроси или при упражняване на посочените по-долу Ваши права. С оглед гарантиране сигурността на личните данни на нашите клиенти, субекти на данни, по отношение на заявките на mineral test сме изградили система от мерки, непозволяваща на трети лица, да имат достъп до предоставените ни от Вас лични данни. По този начин личните Ви данни са защитени на максимално високо ниво и не могат да бъдат свързани с изпратените ни от Вас проби или с резултатите от извършения скрининг.

Извън изложеното, предоставените ни от Вас лични данни се използват и за други цели, свързани с изпълнение на законови задължения от страна на администратора или необходими за реализиране на заявката Ви. Това са: счетоводни цели – достъп до личните Ви данни има лицето осъществяващо счетоводното обслужване на дружеството, за куриерски услуги – предоставят се на лицензирания оператор за извършване на куриерска услуга до Вашия адрес, както и при необходимост – за защита на законните интереси на дружеството.

При доказано настъпване на необходимите законови предпоставки, личните Ви данни могат да бъдат предоставени и на компетентните органи по Закона за съдебната власт за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или нарушения, както и на органите на данъчната администрация или на други държавни или общински органи, или на застрахователни дружества и други лица, на които по закон администраторът е длъжен да предоставя такава информация.

Администраторът няма намерение да предава личните Ви данни на трета държава или на международна организация.

С изключение на случаите, в които разкриването на личните Ви данни на трети лица се изисква по закон, обработваните от нас Ваши лични данни може да бъдат разкривани само след предварително дадено съгласие от Ваша страна като субект на лични данни.

Във всички тези случаи „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД предприема необходимите мерки за защита на личните данни, правата и интересите на субектите на данните.

С оглед предоставяне на максимално адекватни услуги при максимална защита на личните Ви данни, както и с оглед законово вменените задължения към Националната агенция по приходите, Министерството на вътрешните работи, други държавни и общински органи, предоставените от Вас лични данни се съхраняват от „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД за период не по-дълъг от този, който се изисква по закон за съответните нужди, считано от датата на последното предоставяне. Личните Ви данни могат да бъдат обработвани извън крайните законни срокове, в случай че е налице висяща съдебна, административна или друга извънсъдебна процедура по установяване, упражняване и защита на правни претенции. Когато липсва нормативно определен срок за съхранение, личните данни ще бъдат съхранявани за периода, необходим за установяване, упражняване и защита на правни претенции, включително по съдебен ред.

Като субект на предоставените ни за обработване Ваши лични данни, Вие имате право на:

– достъп до личните Ви данни относно информацията по чл.15 от Регламент (ЕС) 2016/679. „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД си запазва правото на налагане на административна такса в случай на допълнителен брой искания от един субект на данни след първото искане или при подозрение за некоректна практика;

– коригиране на неточни лични данни на субекта на данни;

– попълване на непълни лични данни на субекта на данни;

– оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни, като оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне;

– изтриване на предоставените от Вас лични данни. „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД ще се съобрази с желанието на субекта на данни за изтриване на личните му данни при спазване на условията и ограниченията за това, предвидени в чл.17 от Регламент (ЕС) 2016/679. „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД си запазва правото на отказ да изтрие лични данни в случаите, в които е налице основателна законова или друга причина за това;

– ограничаване на обработването, при наличие на условията, предвидени в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679;

– преносимост на личните данни: същото се реализира при наличието на предпоставките, условията и възможностите, визирани в чл.20 от Регламент (ЕС) 2016/679;

– възражение: може да възразите срещу обработването от „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД на предоставените от Вас лични данни. Администраторът прекратява обработването на личните данни при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или когато не са налице основания за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да бъдат спазени нормативни изисквания, и непредоставянето на личните данни би могло да доведе до отказ от предоставяне на услугите ни поради правна или фактическа невъзможност да ги изпълним без обработването на определени данни.

Като субект на лични данни можете да упражните всяко едно от изброените права на посочените по-долу електронен адрес или адрес за кореспонденция. „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД може да поиска да докажете своята самоличност, за да удостоверим съвпадение на лицето, което пожелае да упражни което и да било право.

Администраторът може да откаже пълно или частично упражняването на правата на субектите на данни по чл.12-чл.22 от Регламент (ЕС) 2016/679, както и да не изпълни задължението си по чл.34 от Регламент (ЕС) 2016/679 на основанията, визирани в чл.37а от Закона за защита на личните данни и чл.23 от Регламент (ЕС) 2016/679.

В случай на възникнали въпроси относно защитата на личните Ви данни от страна на администратора, Вие винаги можете да се обърнете към нас на електронния ни адрес: info@mineraltest.bg, а ние в рамките на 10 (десет) работни дни от получаването ще отговорим на въпросите Ви. Също така въпросите си във връзка с обработването на предоставените от Вас лични данни може да зададете и на адреса за кореспонденция на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД: СПИДИ София – Симеоновско шосе, с адрес: гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ №66 – за „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД, тел. +359 884 779726 – до поискване, като ние ще отговорим на тях в същия срок, считано от датата на получаването на запитването.

Ние сме отворени към Вас при възникване на такива въпроси и ако смятате, че при обработването от „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД на предоставените от Вас лични данни са нарушени Ваши права, ще отговорим на поставените въпроси и ще направим необходимото, за да разрешим евентуално възникналите спорове по доброволен път.

Субектът на обработваните от нас лични данни има и право на жалба до компетентния надзорен орган. Компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни, като на сайта на комисията https://cpdp.bg/, в секцията „Контакти“ можете да намерите актуалната към момента на търсенето информация за връзка с този орган.

Препоръчваме Ви преди да се обърнете към компетентния надзорен орган, при възникнали въпроси или при съмнение за нарушение на Вашите права при обработването на предоставените от Вас лични данни, да предприемете действия по доброволно уреждане на евентуалните спорове. „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД няма да откаже диалог по възникналите въпроси. По този начин и ние като администратор ще можем да коригираме евентуални неизвестни за нас пропуски в обработването на личните данни.

Настоящата политика за защита на личните данни се намира на официалната интернет страница на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД – https://mineraltest.bg/, като същата е актуална и пълна. Запознаването Ви с тази политика за защита на личните данни е необходимо с оглед гарантиране на Вашите права по отношение на личните Ви данни. Настоящата политика за защита на личните данни може да бъде променяна, като актуалната версия се поставя на интернет страницата незабавно след влизане в сила на промените. Настоящата информация се намира и на адреса на управление на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ е приета с Решение на управителя на „ВИТАЛ ПРОГРЕС“ ООД от 22.04.2020 год.